49696
  ۱۳۹۱/۷/۳
حسرت پرواز
شاعر: امین شیرزادی
   

 

 

 

حسرت پرواز

 

آن بـــرف که باران شد واز بام فروریخت

آن سقف فــــرو رفـته سرانجام فروریخت

رگـــبار تــگرگ از نفس صاعقه جوشید

دیـــوار دلـــم چــون گل بادام فروریخت

چشمان توچون شعله ی خورشید به چشمم

هــر صبـح طلوعی شد وهر شام فروریخت

آن قــلعه ی ویـــرانه که مانده ست دلم بود

خــالی ز تـــو از گـــردش ایام فروریخت

تــا فــصل رسیدن به تو صد بار شکستم

بــیچاره دل مــن که به هر گام فروریخت

صــد شکر نـدیدیم از ایـــن جور فزونتر

ایــن کلــبه ویــــرانه به هنگام فروریخت

چون موج، نگاهش به افــــق بود دل من

بــی تــاب فــــراز آمــد و آرام فروریخت

این حسرت پرواز که در پنجره جاریست 

پــرهای پــرنده ست که در دام فروریخت

 

شاعر: امین شیرزادی

 

 

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved